sepolia logo

Κατά την παρέμβασή της σήμερα στην Ημερίδα που διοργανώνουν το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο ΕΟΑΝ και ο ΕΔΣΝΑ, με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα τη «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων», η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά τόνισε ότι «τα βιοαπόβλητα αποτελούν το 43% των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων της Αττικής, ένα ποσοστό που επιβαρύνει όσο κανένα άλλο αστικό απόβλητο την καθημερινότητα των πολιτών».

«Αυτό το 43%, έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να το διαχειριστούμε δημόσια, ορθά και με περιβαλλοντικό πρόσημο».

Η ίδια τόνισε ότι σήμερα «ο νέος ΠΕΣΔΑ σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου». «Το τέλος ενός παρωχημένου μοντέλου συγκεντρωτικής διαχείρισης και την αρχή ενός νέου μοντέλου αποκεντρωμένης διαχείρισης», προσθέτοντας ότι η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών συνιστά «την ποιοτική διαφορά σε σχέση με το χθες. Το πρόκριμα σε σχέση με το αύριο».

Η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, αφού αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του νέου ΠΕΣΔΑ που αφορούν τη διαχείριση βιοαποβλήτων, παρέθεσε τις βασικές απόψεις των Δήμων της Αττικής όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων σχετικά με τη διαχείριση των ΒΑΑ, τονίζοντας ότι οι προσεγγίσεις αυτές «αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια ορθολογική διαχείρισή τους στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί».

  1. Σε μεγάλο μέρος των ΤΣΔ ο στόχος για 40% χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων επιτυγχάνεται κυρίως με τις δράσεις για χωριστή συλλογή των πρασίνων που φθάνει στο 80% έως 100% των εκτιμούμενων παραγόμενων ποσοτήτων, ενώ η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων λειτουργεί ως συμπληρωματική δράση που εξελίσσεται σταδιακά.
  2. Σε όλα τα τοπικά σχέδια αναδεικνύεται η αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων είτε εντός του δήμου είτε σε συνεξυπηρέτηση με όμορο δήμο για την υποδοχή των χωριστά συλλεγέντων υλικών.
  3. Σύμφωνα με τις προβλέψεις σχεδόν όλων των ΤΣΔΑ το ρεύμα των πρασίνων που θα συλλέγεται χωριστά, οδηγείται σε καθορισμένο χώρο προς τεμαχισμό και στη συνέχεια είτε (i) πρωτίστως προς επεξεργασία σε επιτόπου μονάδες (κομποστοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση) είτε (ii) δευτερευόντως μεταφέρεται εκτός προς επεξεργασία σε εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ. Άμεσα αποτελέσματα είναι: (i) σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς για τους δήμους λόγω μείωσης του όγκου των κλαδεμάτων, (ii) σημαντική αποφόρτιση (7 - 10% κ.β. του συνόλου) του ΧΥΤΑ Φυλής και (iii) εκτροπή από ταφή σημαντικής ποσότητας βιοαποβλήτων (της τάξεως 7 - 10% κ.β.).
  4. Η οικιακή κομποστοποίηση όπως και οι μηχανικοί κομποστοποιητές σε μεγάλους παραγωγούς επιλέγονται στα ΤΣΔΑ ως δράσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
  5. Το ρεύμα των βιοαποβλήτων που θα συλλέγεται χωριστά: (i) στους περισσότερους δήμους οδηγείται προς επεξεργασία σε εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ (ii) στους υπόλοιπους δήμους θα επεξεργάζεται σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης επιτόπου. Άμεσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη υποδομή του ΕΜΑΚ για την υποδοχή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά στους δήμους. Άμεσα αποτελέσματα : (i) σημαντική αποφόρτιση του ΧΥΤΑ Φυλής της τάξεως των 300.000 τόνων βιοαποβλήτων (ii) παραγωγή compost υψηλής ποιότητας (iii) άμεση επίτευξη, σε μεγάλο βαθμό, των στόχων που έχουν τεθεί στο ΠΕΣΔΑ για τα βιοαπόβλητα και τα βιοαποδομήσιμα.

 

Βιοαπόβλητα

Ως «βιολογικά απόβλητα» ή «βιοαπορρίμματα» ή «βιοαπόβλητα» ορίζονται τα απόβλητα από κήπους και πάρκα, τα απορρίµµατα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων.

Η παραγωγή και η ποσοστιαία σύνθεση των βιοαποβλήτων ως προς τα αστικά στερεά απόβλητα διαφοροποιείται μεταξύ των χωρών και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι συνθήκες ζωής του πληθυσμού, το βιοτικό επίπεδο, οι καταναλωτικές συνήθειες καθώς και το επίπεδο της τεχνολογικής προόδου της εκάστοτε χώρας. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν κατά μέσο όρο το 32% κ.β. της συνολικής παραγόμενης ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων στην ΕΕ ενώ στην περίπτωσης της Ελλάδας η αντίστοιχη ποσοστιαία σύνθεση ανέρχεται περίπου στο 40% κ.β. (http://www.biowaste.gr/site/general/organic-waste/)