sepolia logo

Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος κατά της μετατροπής από το Υπουργείο Παιδείας του 26ου Γυμνάσιου Αθηνών σε Πειραματικό
  Ημ/νια: 31/03/2023 13:35:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 69ΚΠΩ6Μ-ΛΤΤ
 2. Θέμα: Έγκριση για τη δρομολόγηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες του εξεταζόμενου χώρου (ακίνητα εμβαδού 8.044,00τ.μ. και 498,00τ.μ. κείμενα σε τμήμα του Ο.Τ. 148 περιοχής 92, στη γειτονιά Τρεις Γέφυρες της 4ης Δημοτικής Κοινότητας), προς ολική ή μερική διατήρηση αυτού μέσω εξαγοράς ή άλλης συνθήκης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 99/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 31/03/2023 11:38:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΠΡ4Ω6Μ-1ΞΡ
 3. Θέμα: Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής έτους 2024-2027
  Ημ/νια: 31/03/2023 11:32:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙΖΛΩ6Μ-ΧΚΦ
 4. Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Σίφνου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός (1) οχήματος – καδοπλυντηρίου του Δήμου Αθηναίων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, ήτοι από 31-03-2023 έως 04-04-2023”
  Ημ/νια: 31/03/2023 10:40:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΔ35Ω6Μ-ΡΦΘ
 5. Θέμα: Έγκριση α) της 2ης τροποποίησης του συμφωνητικού με Α.Π: 91390/01-04-2022 & ΑΔΑΜ: 22SYMV0103007756 ως προς τον προβλεπόμενο χρόνο παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες και έως 28.06.2023 σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1.γ του ν.4412/16, β) της 2ης Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες ήτοι από 29.03.2023 και έως 28.06.2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 και γ) της 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά επιπλέον τρεις (3) μήνες ήτοι από 29.03.2023 έως και τις 28.06.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.4 του ν.4412/16 όπως ισχύει, σχετικά με την προμήθεια των επτά (7) αυτόνομων μονάδων αφαίρεσης συνθημάτων και γκράφιτι άνευ χρήσης χημικών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μηχανολογικού, με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατά τη διάρκεια ισχύος της και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, λόγω ανωτέρας Βίας.
  Ημ/νια: 30/03/2023 14:03:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 646ΗΩ6Μ-Ν0Γ
 6. Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112/2023 απόφασης που αφορά “έγκριση για Α) την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου επτά (7) φυσικών προσώπων και Β) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για την υλοποίηση της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» του προγράμματος Αττική 2014-2020, με ΟΠΣ (MIS) 5045464” ως προς τη συμπλήρωση στοιχείων στους αναφερόμενους σε αυτή πίνακες
  Ημ/νια: 30/03/2023 13:34:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΚΗΚΩ6Μ-4Ο0
 7. Θέμα: Έγκριση για Α. την έκδοση “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης, με σκοπό την υποβολή προτάσεων – αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου εννέα (9) στελεχών για την Πράξη “Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων” και Β. τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφίων
  Ημ/νια: 30/03/2023 13:31:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΕ0Ω6Μ-3Λ0
 8. Θέμα: Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2023 με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 106/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 30/03/2023 13:05:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ι2ΞΩ6Μ-ΣΤΦ
 9. Θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης για την “Προμήθεια οχημάτων με λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (operational leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα μηνών” με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, είκοσι δύο (22) επιβατικών οχημάτων και δέκα έξι (16) οχημάτων τύπου Van για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων.
  Ημ/νια: 30/03/2023 13:03:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ6Τ6Ω6Μ-5Ρ9
 10. Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Κήπου, MIS 5030533» κατά ενενήντα μία (91) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από την 1η Απριλίου 2023 έως και την 30η Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 (α) του Ν. 4412/2016
  Ημ/νια: 30/03/2023 11:31:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΦΒΟΩ6Μ-Σ6Π
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.